regulamin szkoly

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH  im. A. MICKIEWICZA w Leyton – rok szkolny 2018/2019

(rok zal. 2008)           


Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Adama Mickiewicza w Leyton działa w wyznaczone soboty według ustalonego planu zajęć. Każde dziecko uczęszczające do szkoły powinno być zarejestrowane, ubezpieczone a rodzice zobowiązani są do uiszczenia należnych opłat w wyznaczonych terminach. Edukacja w naszej szkole polega na partnerstwie rodziców z nauczycielami, dlatego zależy nam na zaangażowaniu Państwa w życie szkoły.


1.Przywożenie i odbiór dzieci

Przywożenie. Dzieci poniżej jedenastego roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.

Odbiór. Dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie ,  po lekcjach  przez ich rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do telefonicznego poinformowania o tym szkołę. Jeśli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia rodzica, dyrekcja będzie starała się telefonicznie skontaktować z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.    

W przypadku, braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, po upływie 1 godziny dyrekcja może skontaktować się z policją lub Social Service po poradę i pomoc. Dzieci mogą zostać odebrane tylko przez osoby upoważnione do ich odbioru.


2. Dyżury Rodziców

Dla prawidłowego funkcjonowania szkół polskich, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dzieci w czasie przerw lekcyjnych potrzebna jest pomoc rodziców na boisku i w klasach. Szkoła zobowiązuje  wiec rodziców do zapisywania się na listę dyżurów. Osoby dyżurujące powinny zostać na terenie szkoły od godz. 9. 15 do zakończenia lekcji. Każdy rodzic jednego dziecka  ma obowiązek wypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego i  pomocy  w sprzątaniu szkoły po lekcjach w czasie jednego z tych dyżurów. Rodzice dwójki dzieci proszeni są o dyżurowanie trzy razy  w ciągu roku i pomoc w sprzątaniu szkoły w czasie dwoch z tych trzech dyżurów. Rodzice trójki dzieci proszeni są o dyżurowanie cztery razy i pomoc w sprzątaniu dwa razy. Rodzice na dyżur zapisują  się sami, lista dyżurów dostępna jest w pokoju nauczycielskim lub przy stoisku dyżurujących. W przypadku niemożności odbycia dyżuru w ustalonym terminie, rodzic zobowiązany jest do powiadomienia szkoły, jak również do samodzielnego wyznaczenia osoby zastępczej. Nie wywiązanie się z dyżuru oraz późne powiadomienie o nieobecności, będzie podlegało karze £20 za każdy dyżur. Kwota  ta będzie odliczana od wpłaconego depozytu.  


3.Nieobecność

Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania tam dzieci. Prosimy jednak poinformować nauczyciela/szkołę o przewidywalnej nieobecności dziecka. W przypadku, kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy

o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami/opiekunami prawnymi. Jeżeli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.4.Wypadek

W przypadku gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice/opiekunowi prawni dziecka będą natychmiastowo poinformowani.

W przypadku drobnych obrażeń dziecku zostanie udzielona pierwsza pomoc w szkole przez osobę do tego upoważnioną. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku bez zgody rodziców.5.Podawanie leków i choroba dziecka

W celu ochrony dzieci i nauczycieli, dzieci z wyraźnymi objawami choroby nie będą przyjmowane na zajęcia lekcyjne. Dzieci te mogą powrócić na kolejne zajęcia lekcyjne po wyleczeniu choroby. W konieczności jednorazowego lub długotrwałego podawania dziecku leków szkoła będzie ubiegała się o pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Leki będą podawane przez osobę do tego upoważnioną (First Aid Officer) Antybiotyki i leki wydane bez recepty lekarskiej nie będą dziecku podawane.6.Fotografowanie

Podczas  zajęć lub uroczystości szkolnych dzieci będą fotografowane.7.Podejrzenie o zaniedbywanie lub molestowanie dziecka

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecko jest zaniedbywane lub molestowane, będą traktowane bardzo poważnie.

W takiej sytuacji szkoła podejmie właściwe kroki i będzie postępowała dokładnie według wskazówek zawartych w obowiązującym dokumencie  Waltham Forest (Local Safeguardning Children’s Board  in Waltham Forest, March  2006)8.Narkotyki, alkohol, lekarstwa, które można nabyć bez recepty i używki

Narkotyki, alkohol, palenie papierosów i lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dziecko, które zostanie przyłapane na ich zażywaniu  zostanie całkowicie wydalone ze szkoły.


9.Opłaty za szkołę

Płatności za zajęcia należy dokonywać za semestr z góry. Opłaty należy dokonywać gotówką w ustalonym terminie. Osoby, które zalegają z opłatami będą płacić karę w wysokości 10% od sumy zapłaty. Opłata za II semestr pobierana jest na końcu semestru I. Opłata za III semestr pobierana jest na końcu semestru II. Brak opłaty za szkołę wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczniów. Szkoła nie zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.


10.    Rezygnacja ze szkoły

Rezygnację ze szkoły należy zgłosić pisemnie do Dyrekcji Szkoły.


11.  Komentarze, skargi i zażalenia

Komentarze, skargi i zażalenia należy składać pisemnie do Zarządu Szkoły. Zarząd Szkoły podejmie wszelkie możliwe kroki w celu pomyślnego rozwiązania jakichkolwiek problemów. Ze względu na pracę zawodową naszych nauczycieli, nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania w czasie lekcji lub przerwy. Prosimy o kontakt e-mailowy i umówienie się na spotkanie po lekcjach. Dyrekcja Szkoły jest do Państwa dyspozycji tylko po zajęciach lekcyjnych.


12.  Przybory szkolne i dodatkowe przedmioty

Rodzice/opiekunowie prawni powinni zobowiązać się do zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory szkolne. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie przyborów szkolnych oraz dodatkowych przedmiotów przyniesionych przez ucznia. Rodzice ponoszą finansową odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich dzieci na terenie szkoły. Dzieci powinny szanować mienie szkolne i prywatne, nie dotykać sprzętów szkoły angielskiej.


13.  Przestrzeganie porządku i właściwego zachowania

Rodzice/opiekunowie prawni i dzieci zobowiązani są przestrzegania porządku i właściwego zachowania się na terenie szkoły. Wszelkiego rodzaju wulgaryzmy, podnoszenie głosu, przejawy jakiejkolwiek dyskryminacji wobec uczniów, rodziców i nauczycieli nie będą przez szkołę tolerowane i będą traktowane bardzo poważnie. Brak szacunku wobec pracowników szkoły może spowodować usuniecie dziecka z listy uczniów.


14.  Zmiany danych osobowych i zmiana adresu.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania szkoły o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, miejsca zamieszkania oraz zmianach numerów telefonów.


      15. Zwrot depozytu.

Zwrot depozytu otrzymają tylko te osoby, które odbyły wszystkie dyżury, opłaciły trzy semestry nauki i zgłosiły rezygnację w wyznaczonym terminie. Depozyt zwracany będzie przed końcem roku szkolnego, termin składania wniosku o zwrot depozytu upłynie 30.03.2018r, pieniądze wypłacane będą 08.08.2018. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie zostaną przyjęte i kaucja nie zostanie zwrócona.Rodzice są partnerami w nauczaniu swoich dzieci w szkole, są niezbędni w celu ustalania sposobu pomocy i wsparcia dla ucznia. Życzymy Państwu udanej współpracy


Dyrekcja i Zarząd Szkoły.
Zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Informacje pod nr tel. 07735364796, 07958783477 lub na stronie www.polskaszkolaleyton.org